JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SON MERCER DE BAIX


Son Mercer

Es tracta d'un poblat prehistòric conegut des de molt antic per l'espectacularitat d'un dels seus monuments: Sa Cova des Moro. La seva privilegiada situació, en el marge dret del barranc de Son Fideu, li conferia al mateix temps seguretat i fertilitat per les necessitats d'aigua i aliment dels seus habitants.
A més d'aquesta cova, s'hi troben una sèrie de navetes amb forma de ferradura així com uns habitacles

rectangulars en els que es va poder comprovar l'existència de metalúrgia de bronze en un període primerenc de la Prehistòria de Menorca.
Les excavacions realitzades han descobert lingots de bronze, gresols de terra refractària per a fondre metall i gran quantitat d'escòries espargides per terra.
L'estudi estratigràfic ha revelat dos moments d'habitabilitat.
El primer és anterior a la cultura ciclòpia, típica d'aquestes illes: la Pretalaiòtica; el segon correspon a l'anomenat període Talaiòtic.
Els arqueòlegs han establert que el moment de major densitat de població en aquest recinte és el que assenyala la transició entre el Pretalaiòtic i el Talaiòtic, però no s'ha pogut establir si la segona cultura és conseqüència del desenvolupament de la primera o si pel contrari, fou un poble arribat de l'exterior, del Mediterrani oriental, segons totes les hipòtesis.
Aquesta societat primitiva es dedicà al pastoreig, a la recol.lecció i a una agricultura molt primària.
Els navetiformes acollien les unitats familiars bàsiques, és a dir, pares i fills.
La trobada de bronze fa suposar als especialistes que es tractava d'una comunitat amb un cert grau d'activitat "industrial", probablement un taller de fundició que va produir alguns tipus de comerç.
Els estudis realitzats fins ara no han revelat res sobre la vida espiritual d'aquests primitius poblados. Talvegada, quan es descobreixi la necròpolis, apareguin noves dades sobre les seves creences i deïtats.


I.E.S. de Ferreries

Copyright © 1997 I.E.S. de Ferreries